دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

وظیفه واحد تامین و توزیع پی گیری تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز طبق استانداردهای شرکت و توزیع آنها طبق ضوابط  می باشد .

این واحد در سه شاخه اصلی فعالیت می کند که عبارتند از 1- مهندسی فرآورده ها   2- تامین فرآورده ها   3- حمل و نقل    که شرح فعالیت هریک به اختصار به صورت زیر ارائه می گردد :

الف ) زیر شاخه مهندسی فرآورده ها :

دارای دو بخش عمده است :

1 ) سرویسهای صنعتی ( که کار آن تعیین سهمیه و یا تعیین الگوی مصرف برای مصرف کننده گان فرآورده های یارانه ای )می باشد    

 2 ) کنترل کیفیت ، که وظیفه آن کنترل کیفیت فرآورده ها (دریافتی در انبارهای نفت  ، وارداتی ، خروجی فرآورده ها از انبارهای نفت و فرآورده های در حال عرضه در مجاری عرضه )

       مطابق با استانداردهای ابلاغی این شرکت می باشد که در بخش فعالیت دارد ( انبار نفت ساری ، تاسیسات گاز مایع و مجاری عرضه)

ب) زیر شاخه  تامین فرآورده :

که وظیفه آن کنترل موجودیهای فرآورده ها و پی گیری  تامین ذخیره قابل قبول فرآورده های نفتی با هماهنگی ستاد این شرکت و همچنین سهمیه بندی و کنترل مصرف فرآورده ها نفتی برای نواحی و منطقه طبق سهمیه ابلاغی ستاد شرکت و اطلاع رسانی بروز با ستاد مربوطه

ج) زیر شاخه  حمل و نقل :

مسؤلیت تامین نفتکشهای جابجا کننده فرآورده های نفتی و کنترل فعالیت آنها را با هماهنگی شرکتهای حمل طرف قرارداد با این شرکت را به عهده دارد .