دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

 معاونت بازرگانی

اجرای سیاستهای فروش فرآورده های نفتی عمده و ویژه ، ایجاد و توسعه مجاری عرضه و نظارت بر عرضه فرآورده ها و نگهداری و توزیع اقلام و کالاهای مصرفی منطقه با توجه به روشها و دستور العملهای ابلاغی را بر عهده دارد .

1 ) بازرگانی فروش :

نظارت بر فروش انواع فرآورده های نفتی ، ایجاد مجاری عرضه ، ساماندهی مجاری عرضه ، پیگیری شکایات مربوط به مجاری عرضه ، ارزیابی مجاری عرضه ، تخصیص درجه مجاری عرضه ، سوخت ترابری ، تغذیه سهمیه مشتریان عمده در سیستم و ...

2) بازرگانی کالا :

وظیفه آن تهیه و تدارکات کلیه خدمات و تجهیزات مورد نیاز منطقه ، انبار و نواحی تابعه می باشد .

جمع کالا های اسقاطی و با در نظر گرفتن قوانین مربوطه اقدام به برگزاری مناقصه فروش آنها .