دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

تاسیسات و عملیات انبار نفت

واحد تاسیسات و عملیات انبار نفت با سرپرستی رئیس انبار به طور مستقیم با معاون فنی عملیاتی در ارتباط بوده و وظایف آن به شرح ذیل می باشد :

1 ) دریافت و ذخیره سازی فراورده های نفتی از طریق نفتکش خط لوله و کشتی .

2 ) ایجاد ارتباط مستمر با شرکت خطوط لوله و مخابرات در خصوص دریافت فرآورده .

3 ) نوبت دهی به نفتکش های حامل فرآورده جهت حمل به جایگاه ها و سایر مصرف کنندگان .

4 ) بارگیری نفتکش های جاده پیما از طریق میتر و میله اندازه گیری نفتکش ها .

5 ) بازدید و بازرسی مستمر از تمامی نفتکش های جاده پیما در خصوص مقدار صحیح بارگیری شده بازدید از اسناد و بارنامه های دریافتی و پمپ آن ها .

6 ) نظارت مستمر از تاسیسات جهت نگهداشت و سالم بودن تمام تجهیزات .

7 ) پیگیری مستمر نفتکش ها در خارج از تاسیسات در هنگام حمل به سمت مصرف کنندگان .