دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

ناحیه نکا

ناحیه نکا

454878545

شماره تلفن ناحیه نکاء : 34744988 - 011

 آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نکا : بلوار انقلاب جنب اداره دارایی

کد پستی : 4841917358

آدرس و مشخصات جایگاههای عرضه سوخت ناحیه نکا :

198764464

جایگاه اختصاصی غفوری : نکا ، خیابان انقلاب جنب اداره کشاورزی . تلفن جایگاه : 01134743020 کد پستی : 4841947651

جایگاه اختصاصی شهمیری : نکا ، کمربندی . تلفن جایگاه : 0113474995 کد پستی : 484187597

جایگاه اختصاصی پروانه : نکا ، بعد از سه راه کارخانه سیمان . تلفن جایگاه : 01134724888 کد پستی : 4841677998

جایگاه اختصاصی رمضانی : نکا ، جاده نیروگاه روستای تازه آباد . تلفن جایگاه : 01134757365 کد پستی : 4853139714