دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

ناحیه قائمشهر

ناحیه قائمشهر

شماره تلفن ناحیه قائمشهر : 2 الی42270591 - 011

 آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه قائمشهر : خیابان آیت ا.. صالحی مازندرانی ( خیابان تهران ) روبروی کوی مهتاب

کد پستی : 4761954799

نام و شماره تلفن جایگاهای عرضه سوخت :

2154547897

جایگاه اختصاصی کاویانی پوباغ : جویبار ، لاریم ، جاده پلاژ فرح آباد روستای چوباغ . تلفن جایگاه 01142554005 کدپستی : 4777195941

جایگاه اختصاصی موسوی : مازندران ، جویبار ، شهر کوهی خیل . تلفن جایگاه 01142563536 کد پستی : 4776149547

مجتمع خدمات رفاهی و جایگاه اختصاصی توت فرنگی : قائمشهر ، کیلومتر 5 جاده بابل ، مجتمع خدمات رفاهی توت فرنگی . تلفن جایگاه : 01142293654 کد پستی : 4778156465

جایگاه اختصاصی طبرستان : قائمشهر ، کیلومتر 3 جاده نظامی تلفن جایگاه : 01142293489 کد پستی : 4764151433

جایگاه اختصاصی مهرداد : قائمشهر ، کمربندی شمالی ، روبروی ایران خودرو . تلفن جایگاه : 01142036511 کد پستی : 4766849151

جایگاه اختصاصی اکبری : قائمشهر ، خیابان بابل ، روبروی کمربندی فیروزکوه . تلفن جایگاه : 01142255920 کد پستی : 4766193391

جایگاه اختصاصی آرتاویل : قائمشهر ، جاده کیاکلا ، بعد از روستای کلاگر محله . تلفن جایگاه : 01142263751

جایگاه اختصاصی علیزاده : قائمشهر ، خیابان بابل ، نبش قائمیه . تلفن جایگاه : 01142260216 کد پستی : 4761789493

جایگاه اختصاصی عباس محسنی : قائمشهر ، کمربندی شمالی ، بعد از میدان جانبازان . تلفن جایگاه : 01142042202 کد پستی : 4766886383

جایگاه اختصاصی رشید نظر پور : قائمشهر ، رینگ داخلی میدان امام به کفشگرکلا . تلفن جایگاه : 011422554773 کد پستی : 476175643

جایگاه اختصاصی هاشمی : قائمشهر ، اتوبان قائمشهر به ساری ، کیلومتر 2  . تلفن جایگاه : 42195910 کد پستی : 4769194718

جایگاه اختصاصی حاج نورالدین امیری : قائمشهر ، رینگ داخلی کفشگرکلا . تلفن جایگاه : 01142277610 کد پستی : 4761888479

جایگاه اختصاصی نجار کلا : قائمشهر ، سیمرغ ، سرپل نجارکلا . تلفن جایگاه : 01142352447 کد پستی : 4773116175

جایگاه اختصاصی مهمانسرا : قائمشهر ، کمربندی شهیدان سادات نیا . تلفن جایگاه : 01142088000 کد پستی : 4763939475

جایگاه اختصاصی صابر اسدی : قائمشهر ، جاده ساری کیلومتر 2 . تلفن جایگاه : 01142048130 کد پستی : 4769194751

جایگاه اختصاصی سهند علیان : قائمشهر ، خیابان تهران ، جاده شیرگاه ، روستای هفتن . تلفن جایگاه : 01142283071

جایگاه اختصاصی تالارپشت : قائمشهر ، خیابان آیت الله صالحی مازندرانی . تلفن جایگاه : 01142270005 کد پستی : 4761818354

جایگاه اختصاصی شعبانی : قائمشهر ، میدان امام ، ابتدای جاده قائمشهر به بابل . تلفن جایگاه : 01142242288 کد پستی : 4761686163

جایگاه اختصاصی فتحی : قائمشهر ، جاده قادیکلای بزرگ . تلفن جایگاه : 01142073635 کد پستی : 4768185966

جایگاه اختصاصی شیب آبندان : قائمشهر ، جویبار ، چهارراه شیب آبندان . تلفن جایگاه : 01142522355 کد پستی : 4775151685

جایگاه اختصاصی ورشویی : قائمشهر ، جویبار ، روبروی جمعه بازار . تلفن جایگاه : 01142542578 کد پستی : 4771784958

جایگاه اختصاصی عنایت زاده : قائمشهر ، کیلومتر 4 اتوبان قائمشهر به بابل . تلفن جایگاه : 01142293077 کد پستی : 4778156535

جایگاه اختصاصی قصر عنایت زاده هادی نژاد : قائمشهر ، خیابان ساری ، روبروی سایپا شمال  . تلفن جایگاه : 01142048023