دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

ناحیه بهشهر

ناحیه بهشهر

65667874

شماره تلفن ناحیه بهشهر : 34524045 - 011

 آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه بهشهر : بلوار شهید هاشمی نژاد گرائیل محله جنب پمپ بنزین پاژ

کد پستی : 4851839495

آدرس و مشخصات جایگاههای عرضه سوخت ناحیه بهشهر :

1498797441

جایگاه اختصاصی محمد پور خلیلی : بهشهر ، خلیل شهر ، جاده سراسری . تلفن جایگاه : 01134649906 کد پستی : 4861381774

جایگاه اختصاصی خواجوی حسن پور : بهشهر ، گلوگاه ، بلوار امام رضا ع ، ابتدای شهر  . تلفن جایگاه : 01134662026 کد پستی : 4861981183

جایگاه اختصاصی عمادی : بهشهر ، میدان محمد رسول الله ، بلوار شهید هاشمی نژاد . تلفن جایگاه : 01134582182 کد پستی : 4851818887

جایگاه اختصاصی هشتیکه : بهشهر ، گلوگاه ، بلوار امام رضا ع ، کیلومتر 2 جاده گلوگاه به گرگان . تلفن جایگاه : 01134661032 کد پستی : 4861774739

جایگاه شرکتی ناحیه بهشهر : بهشهر ، بلوار شهید هاشمی نژاد ، گرائیل محله . تلفن جایگاه : 01134535310

جایگاه اختصاصی نیالا : بهشهر ، گلوگاه ، جاده گلوگاه به دامغان ، هزار جریب روستای نیالا . تلفن جایگاه : 01134659430

جایگاه اختصاصی رستمکلا کوچک نژاد : بهشهر ، کیلومتر 10 جاده بهشهر به نکا ، انتهای شهر رستم کلا . تلفن جایگاه : 01134634625 کد پستی : 4856175498

جایگاه اختصاصی کیانی : بهشهر  داخل شهر . تلفن جایگاه : 01134563219 کد پستی : 4851756339

جایگاه اختصاصی کوهستان : بهشهر ، کیلومتر 3 جاده بهشهر به نکا ، عبور کوهستان . تلفن جایگاه : 01134642487 کد پستی : 4851669470

جایگاه اختصاصی بهار نارنج : بهشهر ، کیلومتر 3 جاده گلوگاه ، شهرک صنعتی نیله جنب رستوران نارنج و ترنج . تلفن جایگاه : ....

جایگاه اختصاصی قلعه پایان : بهشهر ، کیلومتر 10 جاده سراسری بهشهر به گلوگاه ، روبروی روستای قلعه پایان . تلفن جایگاه : 01134655701 و 01134655702 کد پستی : 4864174969