دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

ناحیه آمل

ناحیه آمل

14877456

شماره تلفن ناحیه آمل : 44245601 - 011

 آدرس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه آمل : میدان قائم کوچه شهرک مرجان جنب سازمان تبلیغات 

کد پستی : 4616645547

آدرس و مشخصات جایگاههای عرضه سوخت ناحیه آمل :

18979741

جایگاه اختصاصی پلور : آمل ، جاده هراز ، کیلومتر 60 جاده آمل به تهران . تلفن جایگاه : 01143342368

فروشندگی سورک : آمل ، دابودشت . تلفن فروشندگی : 01143186212

جایگاه اختصاصی دریا : آمل ، خیابان طالب آملی . تلفن جایگاه : 01144282556 کد پستی : 4615983439

جایگاه اختصاصی وانا قبادی : آمل ، جاده هراز ، 7 کیلومتر مانده به آمل . تلفن جایگاه : 01143358300

جایگاه اختصاصی عالی نژاد : آمل ، کیلومتر 2 جاده آمل به محمود آباد . تلفن جایگاه : 01143141347 کد پستی : 4615167951

جایگاه اختصاصی نورنژاد : آمل ، جاده آمل به فریدونکنار ، کیلومتر 9  . تلفن جایگاه : 01143058000

جایگاه اختصاصی آذربویه : آمل ، دابودشت ، روستای آهنگرکلاه دابو . تلفن جایگاه : 01143053931

جایگاه اختصاصی ایمانی : آمل ، خیابان امام رضا ع نبش رضوان 59 . تلفن جایگاه : 01143233512 کد پستی : 4613936875

جایگاه اختصاصی مهدویان : آمل ، جاده آمل به بابل ، دابودشت . تلفن جایگاه : 01143253016 کد پستی : 4618315437

جایگاه اختصاصی نوائی : آمل ، کیلومتر 4 محور قدیم آمل به بابل . تلفن جایگاه : 01143248706

جایگاه اختصاصی بابکان : آمل ، کیلومتر 4 محور قدیم آمل به بابل . تلفن جایگاه : 01143114229 – 01143114230 کد پستی : 4619151354

جایگاه اختصاصی هراز : آمل ، کیلومتر 10 جاده هراز . تلفن جایگاه : 01143164005 کد پستی : 4614178119

جایگاه اختصاصی شاهزید : آمل ، جاده هراز ، کیلومتر 30 . تلفن جایگاه : 01158512006 کد پستی : 4614151992

جایگاه اختصاصی نارنجستان : آمل ، کیلومتر 20 جاده هراز مجموعه تفریحی رفاهی نارنجستان . تلفن جایگاه : 01143165433 کد پستی : 4614137366

جایگاه اختصاصی پاسارگاد : آمل ، جاده آمل به چمستان جنب شرکت دان زربال . تلفن جایگاه : 01143133668

جایگاه اختصاصی فجر : آمل ، خیابان نور ، کیلومتر 2 محور آمل به چمستان . تلفن جایگاه : 01144291343 کد پستی : 4617145980

جایگاه اختصاصی پهلوانزاده : آمل ، بلوار مدرس جنب میدان قائم عج . تلفن جایگاه : 01144246111 کد پستی : 4616764419