دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

منطقه ساری

نقشه نواحی تابعه

 

شماره تماس نواحی تحت پوشش :

 

شماره تلفن ناحیه ساری  : ۳۳۳۷۲۰۱۳ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه آمل : 44245601– ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه بابل : ۳۲۳۶۴۱۱۵ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه بابلسر : ۳۵۲۷۱۰۱۱ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه قائمشهر : ۲ الی۴۲۲۷۰۵۹۱ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه سوادکوه : ۴۲۴۲۱۹۹۱ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه نکاء : ۳۴۷۴۴۹۸۸ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه بهشهر : ۳۴۵۲۴۰۴۵ - ۰۱۱