دوشنبه۲۶ مهر ۱۴۰۰

 ردیفنام منطقه 
نام و نام خانوادگی 
عنوان سمت 
تلفن 
کد
 ۱ آبادان علی حکمت
مدیر منطقه آبادان 
منطقه : ۳۳۳۶۰۴۴
۳۳۳۶۰۴۴:پیام گیر  
گویا : ۸-۳۳۳۷۱۹۶ 

۰۶۳۱ 
۲ 
 آذربایجان شرقی
 محمد رضا متقیان
مدیر منطقه آذربایجان شرقی
منطقه : ۴۴۴۰۵۶۶
پیام گیر : ۴۴۴۲۸۲۲
گویا : ۴۴۴۱۶۶۳
  
 ۰۴۱۱
 ۳ آذربایجان غربی
 اصغر توفیقی
 مدیر منطقه آذربایجان غربی
منطقه : ۳۴۴۱۰۲۹
پیام گیر : ۳۴۵۰۶۶۰
گویا : ۳۴۸۲۳۶۰  

۰۴۴۱ 
۴ 
 اردبیل
مدیر منطقه اردبیل
منطقه : ۳۳۵۶۸۳۰
پیام گیر : ۳۳۳۶۶۶۹
گویا : ۳۳۳۵۳۵۳ 
 
 ۰۴۵۱
 ۵ اصفهان حسین صادقیان
 مدیر منطقه اصفهان
منطقه : ۶۲۷۲۶۷۷
پیام گیر : ۶۲۴۴۶۱۹
گویا : ۶۲۸۹۷۳۷  

۰۳۱۱ 
۶ 
 البرزمحمد ابراهیم توسلی 
مدیر منطقه  البرز
منطقه : ۲۵۴۲۵۱۷
پیام گیر : ۲۵۴۲۵۳۴
گویا : ۲۵۴۲۵۰۰
  
 ۰۲۶۱
 ۷ ایلام علی اصغر چاغروندی
 مدیر منطقه ایلام
منطقه : ۲۲۳۰۷۰۵
پیام گیر : ۲۲۲۰۰۷۸
گویا : ۲۲۲۰۳۰۰  
۰۸۴۱ 
۸
 اهوازعبدالصاحب شمخانی 
مدیر منطقه  اهواز
منطقه : ۴۴۴۵۱۶۱
پیام گیر : ۴۴۵۴۰۹۱
گویا : ۴۴۵۴۰۹۱  
 ۰۶۱۱
 ۹ بوشهر مراد حاصل مرادی
 مدیر منطقه بوشهر
منطقه : ۲۵۲۶۱۴۷
پیام گیر : ۲۵۲۶۱۴۷
گویا :۱۸-۵۵۵۴۳۱۶  
۰۷۷۱ 
۱۰ 
 تربت حیدریه
 مجتبی دلبری
 مدیر منطقه تربت حیدریه
منطقه : ۲۳۱۸۰۲۹
پیام گیر :
گویا : ۲۳۱۸۰۳۹  
۰۵۳۱ 
 ۱۱ تهران مرتضی عابدینی
مدیر منطقه تهران
منطقه : ۷۷۶۰۱۷۰۶
پیام گیر :
گویا:۱۵- ۷۷۵۰۴۲۱۴  
 ۰۲۱
۱۲ 
 چالوسسید محمود طاهری اطاقسرا 
 مدیر منطقه چالوس
 منطقه : ۷-۲۲۵۶۸۹۱
پیام گیر : ۲۲۵۱۵۶۰ 
گویا : ۲۲۵۳۶۱۱
۰۱۹۱ 
 ۱۳ چابهارعبدا ... گیتی منش 
 مدیر منطقه چابهار
منطقه : ۳۳۳۹۷۸۰
پیام گیر :
گویا : ۳۳۳۹۹۸۸
  
 ۰۵۴۵
۱۴ 
 چهارمحال بختیاری
مجتبی سرداری 
مدیر منطقه چهارمحال بختیاری
منطقه : ۳۳۳۴۵۴۰
پیام گیر : ۳۳۳۴۵۴۰
گویا : ۳۳۳۴۵۴۰  

۰۳۸۱ 
۱۵ 
 خراسان شمالی
محسن وزارتی 
 مدیر منطقه خراسان شمالی
منطقه : ۲۲۳۰۱۶۲
پیام گیر : ۲۳۱۵۸۹۹
گویا : ۲۲۴۸۸۳۴ 
 
 ۰۵۸۴
۱۶ 
 خراسان رضوی
 محمد مهدی قرائی
مدیر منطقه خراسان رضوی
منطقه : ۷۶۳۰۷۱۷
پیام گیر : ۷۶۷۲۱۱۱
گویا : ۷۶۷۲۱۱۱  
۰۵۱۱ 
 ۱۷ خراسان جنوبی
 علی اصغر اصغری
 مدیر منطقه خراسان جنوبی
منطقه : ۲۲۱۱۸۶۱
پیام گیر :  
 ۰۵۶۱
۱۸ 
 زاهدان 
 دادخدا اعتصامی
 مدیر منطقه زاهدان
منطقه : ۲۴۱۳۵۱۱
پیام گیر : ۲۴۳۹۵۵۸
گویا : ۲۴۲۹۱۰۱  

۰۵۴۱ 
 ۱۹ زنجانمحمود آقامحمدیان
مدیر منطقه زنجان
منطقه : ۳۲۲۱۶۰۰
پیام گیر :
گویا : ۳۲۲۴۰۵۰  
 ۰۲۴۱
۲۰ 
 ساری 
حسینعلی طالبی 
 مدیر منطقه ساری
منطقه : ۳۲۸۰۰۳۰
پیام گیر : ۳۲۸۸۸۱۶
گویا : ۳۲۷۰۱۴۰
  
۰۱۵۱ 
 ۲۱ سبزوار عیسی افتخاری
مدیر منطقه سبزوار
منطقه : ۴۲۱۷۵۰۱
پیام گیر :
گویا : ۴۲۱۶۹۰۷
  
 ۰۵۷۱
۲۲ 
 شاهرود سبحان رجب پور
 مدیر منطقه شاهرود
منطقه : ۳۳۳۲۸۶۰
پیام گیر : ۳۳۴۴۷۶۵
گویا : ۳۳۴۴۷۶۵
  
۰۲۷۳ 
 ۲۳ فارس علیرضا امین
مدیر منطقه فارس
منطقه : ۲۲۸۸۴۵۷
پیام گیر :
گویا : ۲۲۸۴۰۸۶
  
 ۰۷۱۱
۲۴ 
قزوین 
مسعود شرفی 
 مدیر منطقه قزوین
منطقه : ۲۵۵۸۶۰۰
پیام گیر : ۲۵۵۸۶۰۰
گویا : ۲۵۵۸۵۷۴  

۰۲۸۱ 
 ۲۵ قم مهدی کاشی
مدیر منطقه قم
منطقه : ۶۶۱۶۵۷۹
پیام گیر :
گویا : ۶۶۲۳۲۱۳  

 ۰۲۵۱
۲۶ 
 کردستانفریدون یاسمی 
 مدیر منطقه کردستان منطقه : ۳۲۲۸۳۱۴
پیام گیر :
گویا : ۳۲۳۹۹۱۹
 
۰۸۷۱ 
 ۲۷ کرمان جعفر سالاری نسب
 مدیر منطقه کرمان
منطقه : ۲۵۳۰۸۰۱
پیام گیر : ۲۵۳۰۵۸۰
گویا : ۲۵۳۰۵۸۰
  
 ۰۳۴۱
۲۸ 
 کرمانشاهسید رمضان هاشمی 
مدیر منطقه کرمانشاه
منطقه : ۸۳۷۹۸۱۲
پیام گیر : ۸۳۵۰۱۱۳
گویا : ۸۳۵۰۱۱۳
  
۰۸۳۱ 
۲۹ 
 کهگیلویه و بویراحمد
 اسدا... طاهری حسینخانی
 مدیر منطقه کهگیلویه و بویراحمد
منطقه : ۳۳۴۰۸۸۰
پیام گیر : ۳۳۳۴۰۸۴
گویا : ۳۳۳۴۰۸۴
  
 ۰۷۴۱
 ۳۰ گلستان امیر بنی کریمی
 مدیر منطقه گلستان
منطقه : ۴۴۲۴۲۰۲
پیام گیر :
گویا :  

۰۱۷۱ 
۳۱ 
 گیلان
علی اصغر عباسیمدیر منطقه گیلان
منطقه : ۷۲۲۶۹۲۷
پیام گیر :
گویا : ۷۲۲۶۹۲۸  
 ۰۱۳۱
۳۲ 
 لرستانپیمان بهرامی 
 مدیر منطقه لرستان
منطقه : ۲۲۱۹۰۶۷
پیام گیر : ۲۲۱۹۰۶۷
گویا : ۲۲۰۴۰۶۷
  
۰۶۶۱ 
 ۳۳ استان مرکزی
 کرامت ویس کرمی
 مدیر منطقه استان مرکزی
منطقه : ۳۶۶۸۸۶۹۵
پیام گیر :
گویا : ۳۶۶۸۸۶۹
  
 ۰۸۶۱
۳۴ 
 میاندوآباحمد مجرد 
مدیر منطقه  میاندوآب
منطقه : ۲۴۵۸۶۶۸
پیام گیر : ۲۴۵۸۶۶۹
گویا : ۲۴۵۸۶۶۸
  
۰۴۸۱ 
 ۳۵ هرمزگان جلال الدین مراد
 مدیر منطقه هرمزگان
منطقه : ۴۵۱۳۳۱۳
پیام گیر : ۶-۴۵۱۳۲۷۵
گویا : ۳-۵۴۲۳۲۷۲
  
 ۰۷۶۱
۳۶ 
 همدانصادق فریدی 
مدیر منطقه همدان
منطقه : ۸۲۸۰۶۰۰
پیام گیر : ۸۲۸۰۶۰۰
گویا : ۸۲۶۲۱۴۷
  
۰۸۱۱ 
 ۳۷ یزد محمد فرازمند
 مدیر منطقه یزد
منطقه : ۶۲۴۶۶۶۱
پیام گیر :
گویا : ۶۲۸۱۷۱۷
  
 ۰۳۵۱