آموزش قرآن ( اقامه نماز )

آموزش قرآن :

روابط عمومی منطقه ساری به منظور حضور بیشتر همکاران در مسابقات قرآنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نیز رتبه آوری در این مسابقات ، از یکی از اساتید ممتاز استان طی قراردادی دعوت به همکاری کرده تا در زمانهای مشخص در هر هفته بین نماز ظهر و عصر به آموزش قرآن بپردازد .

5646546
87946