منطقه ساری

نقشه نواحی تابعه

 

شماره تماس نواحی تحت پوشش :

 

شماره تلفن ناحیه ساری  : ۳۳۳۷۲۰۱۳ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه آمل : ۴۲۲۴۵۶۰۱ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه بابل : ۳۲۳۶۴۱۱۵ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه بابلسر : ۳۵۲۷۱۰۱۱ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه قائمشهر : ۲ الی۴۲۲۷۰۵۹۱ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه سوادکوه : ۴۲۴۲۱۹۹۱ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه نکاء : ۳۴۷۴۴۹۸۸ – ۰۱۱

شماره تلفن ناحیه بهشهر : ۳۴۵۲۴۰۴۵ - ۰۱۱

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
استان مازندران - ساری - کیلومتر یک جاده ساری به نکا

روابط عمومی : 01133277086
مرکز پاسخگویی : ۰۱۱۳۳۲۷۰۱۴۰
شماره نمابر : ۰۱۱۳۳۲۸۸۸۱۶
شماره تلفن ستاد منطقه : ۵ الی33280030
واحد ارتباط مردمی :۰۹۶۲۷